Rozliczenie spółek z przesuniętym rokiem obrotowym

Jak wynika z jednego z najnowszych wyroków Naczelnego Sądu Administracyjnego (wyrok z dnia 19 kwietnia 2016 roku ws. o sygn. akt II FSK 25/15), potwierdzających korzystną dla podatników linię orzeczniczą sądów administracyjnych, spółki komandytowo-akcyjne, których wspólnikami w 2013 roku były osoby fizyczne, niezależnie od roku obrotowego przyjętego w statucie, nie miały obowiązku zamknięcia roku obrotowego na dzień 31 grudnia 2013 roku. ...

Więcej

Jednoinstancyjne postępowanie podatkowe ?

Ministerstwo Finansów prowadzi zaawansowane prace nad reformą administracji podatkowej i celnej, a której głównym elementem jest wprowadzenie Krajowej Administracji Skarbowej. Głównym celem proponowanych zmian jest optymalizacja poboru danin publicznych. W ramach planowanej reformy Ministerstwo Finansów rozważa m.in. zmianę modelu postępowania podatkowego. Dotychczasowe postępowanie dwuinstancyjne (np. w pierwszej instancji prowadzone prz ...

Więcej

Zakaz wynajmu mieszkań spółdzielczych

W Senacie ruszyły prace nad projektem nowelizacji ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. Przesłanką do prac nad zmianą przepisów było orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z 2015 roku w zakresie ww. ustawy. Wydaje się jednak, że zapowiadane zmiany są zbyt daleko idące. W bieżącym brzmieniu projekt przewiduje bowiem, iż prawo do nabycia członkostwa w spółdzielni mieszkaniowej będzie przysługiwało jedynie osobom, które mają interes polegając ...

Więcej

Uchwalono ustawę ograniczającą obrót ziemią rolną

Sejm przyjął ustawę dotyczącą ochrony gruntów rolnych. Co to oznacza w praktyce? W dniu 31 marca 2016 roku Sejm przegłosował ustawę dotyczącą ochrony i obrotu polskich gruntów rolnych. Ustawa była od wielu miesięcy zapowiadana przez rządzące ugrupowanie i przez cały ten okres była przedmiotem gorącej dyskusji i analiz. Ustawę finalnie uchwalono z kilkoma poprawkami zgłoszonymi podczas ostatniego czytania projektu. Kancelaria zwraca uwagę ...

Więcej

Wynagrodzenie za korzystanie z wynalazku powstaje z chwilą jego stworzenia, nie zarejestrowania patentu.

Sąd Najwyższy w swoim wyroku z dnia 12 lutego 2016 roku w sposób wyraźny stwierdził, iż wynagrodzenie za korzystanie z wynalazku może być dochodzone od chwili jego stworzenia, nie zaś opatentowania. W stanie faktycznym podlegającym subsumcji Sąd Okręgowy oraz Apelacyjny opowiedziały się za tezą, iż skoro Urząd Patentowy zawiesił postępowanie w sprawie uzyskania patentu z uwagi na toczące się postępowanie spadkowe, powództwo o zasądzenie w ...

Więcej

Ustawa „500+” a ochrona danych osobowych

Słynna już tzw. ustawa „500 +” – tj. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, której pomysł był jednym z kluczowych elementów kampanii wyborczej rządzącej partii, w projektowanym brzmieniu może przyczynić się do znacznego osłabienia ochrony danych osobowych. Zgodnie z art. 38 ustawy jej wejście w życie pociągnie za sobą m.in. zmianę ustawy o ochronie danych osobowych w ten sposób, iż doda się do niej art. 23 ust. 2a, na mocy którego organy ...

Więcej