Zmiany zasad dokonywania płatności za pośrednictwem rachunku bankowego

Od 1 stycznia 2017 roku podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą oraz podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych, nie zaliczą do kosztów uzyskania przychodów kosztu (wydatku) w tej części, w jakiej płatność dotycząca transakcji o wartości przekraczającej 15.000 zł została dokonana bez pośrednictwa rachunku bankowego.

Nowa regulacja może spowodować daleko idące konsekwencje. Zwrócić bowiem należy uwagę, że za transakcje dokonywane bez pośrednictwa rachunku bankowego mogą zostać uznane transakcje, w których przedsiębiorcy, zarówno w obrocie krajowym, jak i międzynarodowym, stosują takie sposoby rozliczeń jak rozliczenia barterowe, kompensaty, potrącenia wzajemnych roszczeń lub aport w zamian za udziały. Zważywszy, że wymienione sposoby rozliczeń są często stosowane w obrocie gospodarczym, wielu przedsiębiorców może mieć problem z zaliczeniem wydatków do kosztów.

Warto zatem przeanalizować konkretne umowy, aby ustalić, czy dane rozliczenie należy uznać za rozliczenie gotówkowe, czy też za rozliczenie dokonywane za pośrednictwem rachunku bankowego. W przypadku większych wątpliwości nieuniknione będzie złożenie wniosku o interpretację przepisów podatkowych. Pozostaje przy tym mieć nadzieję, że organy administracji podatkowej nie będą interpretować przepisów jedynie przy uwzględnieniu ich literalnego brzmienia, lecz również przy zastosowaniu kryteriów celowościowych.

Należy natomiast zauważyć, że już teraz Ministerstwo Finansów za transakcje dokonywane za pośrednictwem rachunku bankowego uznaje rozliczenia za pomocą portali oferujących szybkie płatności, takie jak PayU czy PayPal.