Mandaty z fotoradarów niezgodne z Konstytucją

Dnia 14 lipca 2015 r. Trybunał Konstytucyjny rozpoznał wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie zgodności art.129g ust. 4 prawa o ruchu drogowym z Konstytucją. Na wstępie przypomnijmy, iż ww. artykuł stanowił, iż to minister do spraw transportu poprzez rozporządzenie określa sposób w jaki gromadzone i udostępniane są dane i obraz kierowców przez Głównego Inspektora Transportu Drogowego. Warto wskazać, że to właśnie ten organ sprawuj ...

Więcej

Odliczanie podatku VAT od paliwa

Z dniem 1 lipca 2015 r. weszły w życie przepisy, które umożliwiają kierowcą korzystniejsze rozliczenia kosztów zakupu paliwa. Co prawda do tej pory możliwość rozliczenia VAT-u za zakup paliwa również istniała, lecz było to utrudnione.  Dany pojazd musiał być wykorzystywany jedynie do celów służbowych oraz koniecznym było prowadzenie dokładnej ewidencji przejazdów. Wymagania te i przepisy je wyrażające właśnie uległy zmianie. Od lipca pr ...

Więcej

Złożenie sprawozdania finansowego w terminie

Od 1 lipca 2015 r. w prawie karnym nastąpiło bardzo wiele zmian. Jednak w związku z końcem czerwca i terminem składania sprawozdań finansowych z działalności podmiotów gospodarczych należy przypomnieć o obowiązującym już od 1 stycznia 2015 r. nowym przepisie w kodeksie karnym skarbowym. Do przedmiotowej ustawy dodano art. 80b, który stanowi, iż kto wbrew obowiązkowi nie przekazuje w terminie właściwemu organowi podatkowemu sprawozdania fi ...

Więcej

Zmiany w prawie karnym procesowym oraz materialnym

Dziś, tj. 1 lipca 2015 roku wchodzi w życie obszernie komentowana w ostatnim czasie tzw. duża nowelizacja Kodeksu postępowania karnego, Kodeksu karnego oraz niektórych innych ustaw. Zmiany wprowadzone przez Ustawodawcę mają doprowadzić do tego by proces karny był szybszy, orzeczenia zapadały sprawniej, zaś strony mają mieć bezpośredni wpływ na postępowanie dowodowe. Sąd ma być jedynie gospodarzem procesu, czuwać na prowadzonym postępowa ...

Więcej

Trybunał Konstytucyjny orzekł niezgodność art. 79 ust. 1 pkt 3 lit b) Prawa autorskiego z Konstytucją

W dniu dzisiejszym Trybunał Konstytucyjny rozpoznał skargę spółki UPC do której przyłączył się Rzecznik Praw Obywatelskich, przy opinii przeciwnej Prokuratora Generalnego. Przedmiotem rozpoznania było zbadanie przez Trybunał zgodności art. 79 ust. 1 pkt 3 lit. b) Ustawy z prawie autorskim i prawach pokrewnych z Konstytucją. Trybunał uznał iż przepis ten, w zakresie, w jakim nakłada obowiązek zapłaty trzykrotności stosownego wynagrodzenia ...

Więcej

Prace nad nowelizacją prawa autorskiego. Spór o monitorowanie mediów.

Prace nad nowelizacją prawa autorskiego znajdują się obecnie na etapie przed drugim czytaniem w Sejmie. Tymczasem między  Stowarzyszeniami Gazet Lokalnych i Prasy Lokalnej oraz Izbą Wydawców Prasy a Instytutem Monitorowania Mediów trwa spór w zakresie przepisu art. 30 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Debata w tym zakresie toczy się czy zapis ten powinien pozostać czy też winien być usunięty w nowym kształcie ustawy. Podmiot ...

Więcej