Nowa ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego

W dniu 27 sierpnia 2015 roku Prezydent podpisał nowa ustawę o kształtowaniu ustroju rolnego, którą w dniu 5 sierpnia 2015 r. uchwalił Sejm. Wprowadzeniu niniejszej ustawy przyświecały bardzo szerokie cele m.in. poprawa struktury obszarowej gospodarstw rolnych, przeciwdziałanie nadmiernej koncentracji nieruchomości rolnych, zapewnienie prowadzenia gospodarstw rolnych przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach oraz modyfikacja zasad obrotu n ...

Więcej

Dystrybucja oprogramowania w branży elektronicznej a działania organów podatkowych.

W ostatnim czasie zaobserwować można zintensyfikowane działania Urzędów Skarbowych polegające na kontroli dystrybutorów sprzętu elektronicznego. Obiektem zainteresowania jest nie tyle sprzęt elektroniczny tylko oprogramowanie. Zdaniem kontrolujących transakcje polegające na dystrybucji oprogramowania są fikcyjne i prowadzą do wyłudzenia podatku VAT. Czy rzeczywiście tak jest? Dla zobrazowania sytuacji warto przytoczyć następujący stan fa ...

Więcej

NSA o procedurze ustalania ceny rynkowej do wynagrodzenia przy zbyciu udziałów.

W zeszłym tygodniu Naczelny Sąd Administracyjny wydał orzeczenie, które w przedmiocie wynagrodzenia przy umorzeniu udziałów regulowanym zgodnie z art. 199 k.s.h. rozwiewa wiele wątpliwości i jest przy tym korzystne dla podatników. Naczelny Sąd Administracyjny rozpatrywał skargę spółki, która dotyczyła interpretacji podatkowej. Otóż podmiot gospodarczy tj. spółka akcyjna przedstawiła Urzędowi Skarbowemu, iż jest właścicielem 100 % udziałów ...

Więcej

Zasady udostępniania danych telekomunikacyjnych organom ścigania a prawo Unii Europejskiej

Problematyka udostępniania danych osobowych służbom policyjnym czy też specjalnym nie została do tej pory w sposób prawidłowy rozwiązana, a proponowane zmiany wydają się sprzeczne z unijnym porządkiem prawnym. Blisko rok temu Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził nieważność dyrektywy 2006/24/WE regulującej retencję danych telekomunikacyjnych w Państwach Członkowskich.  Mniej więcej w tym samym czasie Trybunał Konstytucyjny ...

Więcej

Zmiany w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

W tym tygodniu, tj. 18 sierpnia 2015 roku rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Kancelaria zwraca uwagę na najistotniejsze proponowane zmiany: miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego gminy mają opracowywać na zlecenie i na koszt inwestorów, ograniczenie możliwości inwestowania na podstawie decyzji o warunkach zabudowy, zmianie ulec mają zasady wypłaty odszkodowań właścicie ...

Więcej

Prokurent odpowie za długi spółki

W ostatnim czasie podpisana została przez Prezydenta ustawa Prawo reprywatyzacyjne, która wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2016 r. Jedną z zasadniczych nowości jakie zostały w niej przewidziane będzie wprowadzenie zasady odpowiedzialności prokurentów za długi reprezentowanych przez nich podmiotów. Jeśli nie złożą oni w odpowiednim terminie wniosku o upadłość, będą odpowiadać wobec wierzycieli tak, jak członkowie zarządu. Obecnie prokur ...

Więcej