Wymóg wyraźnego określenia obowiązków wykonawcy w dokumentacji przetargowej.

Trybunał Sprawiedliwości UE wydał w dniu 13 lipca 2017 roku postanowienie w sprawie pytania prejudycjalnego złożonego przez Krajową Izbę Odwoławczą w przedmiocie skargi Saferoad – uczestnika przetargu na utrzymanie w należytym stanie trasy ekspresowej wokół miasta Poznania ogłoszonego przez poznański oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Pytanie prejudycjalne dotyczyło sytuacji, w której powodem wykluczenia z przetargu podmiotu może być również niespełnienie obowiązku niewskazanego wprost w ogłoszeniu o przetargu, jak i w przepisach prawa.

Zgodnie ze stanem faktycznym przedmiotowej sprawy w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu GDDKiA swoją ofertę złożyło ośmiu wykonawców, w tym Saferoad i Zaberd. W trakcie postępowania w sprawie udzielenia zamówienia GDDKiA zwróciła się do wykonawców o przedłużenie terminu związania ofertami na okres 60 dni. Jeden z wykonawców, który nie zastosował się do tego wezwania, został wykluczony z przetargu. Pozostali przedłużyli związanie ofertą na żądany okres. Pomimo upływu tego okresu postępowanie przetargowe nie dobiegło końca, a większość wykonawców, w tym Zaberd, sukcesywnie samodzielnie przedłużała terminy związania ofertą, do czasu podjęcia decyzji przez GDDKiA. Ostatecznie zamówienie zostało udzielone Zaberdowi. W swojej skardze Saferoad podniósł, że wykonawcy, którzy nie przedłużali z własnej inicjatywy, po upływie dodatkowych 60 dni okresu związania ofertą, także powinni zostać wykluczeni z przetargu, a co za tym idzie, zgodnie z określonymi w ogłoszeniu o zamówieniu zasadami, zamówienie to powinno zostać udzielone Saferoadowi.

TSUE w swoim postanowieniu, odwołując się również do innej, wcześniej rozpatrywanej już sprawy (wyrok z dnia 2 czerwca 2016 r., Pizzo C‑27/15, EU:C:2016:404) uznał, że zachowanie przedstawione w pytaniu prejudycjalnym jest niedopuszczalne i orzekł, że zasadę równego traktowania i obowiązek przejrzystości należy interpretować w ten sposób, że stoją one na przeszkodzie wykluczeniu wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wskutek niespełnienia przez tego wykonawcę obowiązku, nie wynikającego wyraźnie z dokumentacji przetargowej czy przepisów prawa.