Rozliczenie spółek z przesuniętym rokiem obrotowym

Jak wynika z jednego z najnowszych wyroków Naczelnego Sądu Administracyjnego (wyrok z dnia 19 kwietnia 2016 roku ws. o sygn. akt II FSK 25/15), potwierdzających korzystną dla podatników linię orzeczniczą sądów administracyjnych, spółki komandytowo-akcyjne, których wspólnikami w 2013 roku były osoby fizyczne, niezależnie od roku obrotowego przyjętego w statucie, nie miały obowiązku zamknięcia roku obrotowego na dzień 31 grudnia 2013 roku.

Powyższe stwierdzenie jest istotne ze względu na moment, od którego spółki komandytowo-akcyjne muszą rozliczać się z podatku dochodowego od osób prawnych. Należy bowiem zauważyć, że od 1 stycznia 2014 roku spółki komandytowo-akcyjne stały się podatnikami CIT, przy czym obowiązek rozliczania tego podatku powstał od pierwszego dnia roku obrotowego, który miał swój początek po 31 grudnia 2013 roku.

Organy podatkowe na gruncie sporów ze spółkami argumentowały, że spółki komandytowo-akcyjne, w których akcjonariuszami były osoby fizyczne mają obowiązek zamknąć księgi rachunkowe na dzień 31 grudnia 2013 roku i rozpocząć rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2014 roku, co miało na celu przyspieszenie momentu, od którego takie spółki byłyby objęte podatkiem CIT.

Naczelny Sąd Administracyjny potwierdził prezentowane w wielu wyrokach sądów administracyjnych stanowisko, zgodnie z którym zapatrywania organów podatkowych jest błędne. Tym samym, spółki komandytowo-akcyjne niezależnie od tego, czy ich akcjonariuszami były osoby fizyczne czy też nie , a których rok obrotowy nie pokrywał się z rokiem kalendarzowym, mogły do końca roku obrotowego, który miał swój koniec po dniu 1 stycznia 2014 roku rozliczać się według korzystniejszych dla siebie zasad wynikających z ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.