Wyrok Trybunału Konstytucyjnego ws. ryczałtów za nocleg

W dniu wczorajszym, tj. 24 listopada 2016 r. Trybunał Konstytucyjny w sprawie o sygn. K 11/15 uznał, iż przepisy stanowiące podstawy roszczeń kierowców związane z ryczałtami noclegowymi są niezgodne z Konstytucją.

Za niezgodny z Konstytucją został uznany m.in. art. 21a ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o czasie pracy kierowców w związku z art. 77⁵ § 2, 3 i 5 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku – Kodeks pracy w związku z § 16 ust. 1, 2 i 4 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 roku w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej w zakresie, w jakim przyznaje kierowcy zatrudnionemu w transporcie międzynarodowym zwrot kosztów za nocleg podczas zagranicznej podróży służbowej w wysokości stwierdzonej rachunkiem w granicach limitu określonego dla pracowników zatrudnionych w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej w załączniku do tego rozporządzenia lub ryczałt w wysokości 25% tego limitu.

U ustnym uzasadnieniu ww. orzeczenia TK stwierdził m.in., że do kierowcy zatrudnionego w transporcie międzynarodowym nie znajdą zastosowania przepisy regulujące podróże służbowe pracowników sfery budżetowej, z uwagi na fakt, iż przepisy te regulują incydentalne podróże służbowe pracowników administracji i są nieadekwatne dla pracowników branży transportowej, gdzie pracownicy znajdują się stale w podróży służbowej.

Trybunał Konstytucyjny mając na uwadze konieczność uregulowania wszystkich zawisłych w sądach spraw nie odroczył wejścia w życie orzeczenia, co oznacza, iż wyrok ten zacznie obowiązywać od dnia publikacji w Dzienniku Ustaw.

Reasumując, wskutek wydania ww.  wyroku sądy nie mają już podstaw, aby zasądzać na rzecz kierowców dodatkowe świadczenia w postaci ryczałtu noclegowego, co powinno skutkować oddaleniem powództwa i obciążeniem ich, co do zasaday, kosztami zastępstwa procesowego strony przeciwnej.