Wizerunek a utwór

Wizerunek nie jest utworem w rozumienia Prawa autorskiego. Taki wniosek płynie z ostatnich orzeczeń Naczelnego Sądu Administracyjnego (sygn. akt II FSK 795/16 i II FSK 804/16). NSA zajął się sprawą opodatkowania umów zawieranych przez klub sportowy z zawodnikami, trenerami i pracownikami, na podstawie których ww. osoby udostępniały klubowi odpłatnie swoje prawo do korzystania z ich wizerunku. Przy opodatkowania przedmiotowych umów klub, j ...

Więcej

Jurysdykcja USA w Europie i nie tylko

Zgodnie z wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Nowym Jorku, Microsoft nie ma obowiązku ujawniania treści wiadomości e-mail znajdujących się na serwerach poza USA. Amerykańscy sędziowie orzekli, iż w sytuacji gdy wiadomość przechowywana jest przez amerykańską spółkę na serwerze poza tym krajem, organy śledcze nie mogą stosować norm prawa ojczystego. Takie zachowanie godziło by w suwerenność innych państw. Tym samym, w sposób istotny zarysowane zost ...

Więcej

Ograniczenia działalności w zakresie automatów do gier

Rekwirowanie przez Służbę Celną automatów do gier (powszechnie nazywanych „jednorękimi bandytami”) od kliku lat jest problemem, z którym zmagają się polskie sądy. Kwestią tą, na skutek wniosku Sądu Okręgowego w Łodzi, zajmuje się również Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE). Istotą sprawy, którą zajmuje się TSUE, jest ocena obowiązku notyfikacji przepisów technicznych w rozumieniu dyrektywy 98/34/WE Parlamentu Europejskiego i ...

Więcej

Nowelizacja Prawa zamówień publicznych

Dnia 22 czerwca 2016 roku Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych, która w dużej mierze stanowi wdrożenie unijnych dyrektyw 2014/24/UE i 2014/25/UE. Ustawa nowelizacyjna obecnie oczekuje na podpis Prezydenta. Zmiany, za wyjątkiem poszczególnych przepisów, wejdą w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy. Jedną z najważniejszych zmian jakie wprowadzi nowelizacja jest ograniczenie stosowania kryterium cen ...

Więcej

Przetwarzanie danych osobowych – nowe obowiązki

Parlament Europejski uchwalił rozporządzenie 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Nowe rozporządzenie znacząco zreformuje system ochrony danych osobowych. Przepisy rozporządzenia będą miały zastosowania od dnia 25 maja 2018 roku. Jedną z najistotniejszych zmian jest wprowadzenie nowego obowiązku wobec przedsi ...

Więcej

Klauzula przeciw unikaniu opodatkowania czeka na podpis Prezydenta.

W miniony czwartek, 19 maja 2016 r. Senat przyjął bez poprawek ustawę o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw uchwaloną uprzednio przez Sejm. Nowelizacja przewiduje m. in. wprowadzenie do Ordynacji podatkowej tzw. ogólnej klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania. Ustawa została skierowana do Prezydenta i oczekuje na jego podpis. Za unikanie opodatkowania, ustawodawca uznał czynność dokonaną przede wszystkim w ...

Więcej