Ważne orzeczenie Sądu Najwyższego w sprawie opłat półkowych

Sąd Najwyższy, w jednym z ostatnich orzeczeń, wydanym w sprawie o sygn. akt I CSK 651/15 wskazał, że ciężar dowodu, iż opłaty półkowe były pobierane w celu utrudnienia dostępu do rynku spoczywa na dostawcy. Jest to istotne orzeczenie zarówno dla dużych sieci handlowych, jak i ich dostawców. Sprawa, w której wypowiedział się Sąd Najwyższy, dotyczyła sporu o 15 mln zł stanowiących opłaty półkowe, których zwrotu powód, jako dostawca, domaga ...

Więcej

Zmiany w zagospodarowaniu przestrzennym

Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa prowadzi prace na kodeksem urbanistyczno-budowlanym. Jak można przeczytać, w krótkim komentarzu zamieszczonym na stronie Rządowego Centrum Legislacji, kodeks będzie normować sprawy z zakresu kształtowania i realizacji polityki przestrzennej na szczeblu gminy, obszaru funkcjonalnego, regionu oraz kraju, a ponadto ureguluje realizację inwestycji budowlanych, w tym uzyskanie zgody inwestycyjnej, zgody ...

Więcej

Zmiany zasad dokonywania płatności za pośrednictwem rachunku bankowego

Od 1 stycznia 2017 roku podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą oraz podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych, nie zaliczą do kosztów uzyskania przychodów kosztu (wydatku) w tej części, w jakiej płatność dotycząca transakcji o wartości przekraczającej 15.000 zł została dokonana bez pośrednictwa rachunku bankowego. Nowa regulacja może spowodować daleko idące konsekwencje. Zwróc ...

Więcej

Prace legislacyjne nad uszczelnieniem systemu podatkowego w zakresie podatku VAT

Ministerstwo Finansów pracuje nad nowelizacją ustawy o podatku od towarów i usług. Zmiany mają na celu uszczelnienie systemu podatku VAT i zgodnie z założeniami Ministerstwa mają zacząć obowiązywać od 2017 roku. Do najważniejszych zmian lub nowych instytucji systemu podatkowego zaliczyć należy następujące rozwiązania: Modyfikacji ulegnie system kwartalnego rozliczania podatku VAT. Z rozliczeń kwartalnych będą mogli korzystać funkcjo ...

Więcej

Zwolnienie z obowiązku posiadania kasy fiskalnej przez sklepy internetowe

Prowadzenie działalności w postaci sprzedaży detalicznej, co do zasady, wiąże się z obowiązkiem ewidencjonowania za pomocą kas fiskalnych obrotu z tytułu sprzedaży oraz kwot podatku VAT. Wyjątki od powyższego obowiązku przewidziano w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2014 roku w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących. Zgodnie z §2 ust. 1 rozporządzenie, do dnia 31 grudnia ...

Więcej

Wzrost minimalnej stawki godzinowej

Dnia 5 sierpnia 2016 roku Prezydent podpisał ustawę o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz niektórych innych ustaw. Wraz z wejściem w życie nowelizacji, tj. dniem 1 stycznia 2017 roku, minimalna stawka godzinowa wyniesie 12 zł. Należy przy tym zauważyć, że stawka będzie corocznie waloryzowana przy uwzględnieniu wzrostu minimalnego wynagrodzenia. Minimalna stawka godzinowa będzie miała zastosowanie do osób zatrudnionych ...

Więcej