Nowelizacja Prawa zamówień publicznych

Dnia 22 czerwca 2016 roku Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych, która w dużej mierze stanowi wdrożenie unijnych dyrektyw 2014/24/UE i 2014/25/UE. Ustawa nowelizacyjna obecnie oczekuje na podpis Prezydenta. Zmiany, za wyjątkiem poszczególnych przepisów, wejdą w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy.

Jedną z najważniejszych zmian jakie wprowadzi nowelizacja jest ograniczenie stosowania kryterium ceny jako najważniejszego kryterium w procesie udzielania zamówienia. W nowym stanie prawnym waga kryterium ceny nie będzie mogła przekraczać 60%. Zastosowanie wagi przekraczającej 60% będzie możliwe jedynie wówczas, gdy zamawiający m.in. określi w opisie przedmiotu zamówienia standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia.

Inną istotną zmianą będzie obowiązek określania przez zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia na usługi lub roboty budowlane wymogu zatrudniania przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę. Wymóg ten będzie dotyczył tych czynności określonych w opisie przedmiotu zamówienia, których wykonanie będzie polegało na wykonywaniu pracy w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy.

Pośród zmian wprowadzanych powyższą nowelizacją na uwagę zasługuje również, to że komunikacja pomiędzy zamawiającym a wykonawcami będzie odbywać się za pomocą środków elektronicznych. Komunikacja elektroniczna będzie dotyczyć najważniejszych dokumentów w postępowaniu o udzielenie zamówienia, takich jak oferty, wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia.