Prokurent odpowie za długi spółki

W ostatnim czasie podpisana została przez Prezydenta ustawa Prawo reprywatyzacyjne, która wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.

Jedną z zasadniczych nowości jakie zostały w niej przewidziane będzie wprowadzenie zasady odpowiedzialności prokurentów za długi reprezentowanych przez nich podmiotów. Jeśli nie złożą oni w odpowiednim terminie wniosku o upadłość, będą odpowiadać wobec wierzycieli tak, jak członkowie zarządu.

Obecnie prokurenci nie są ani zobowiązani, ani tym bardziej uprawnieni do składania wniosku o ogłoszenie upadłości reprezentowanego podmiotu gospodarczego. Co za tym idzie, nie ponoszą oni również odpowiedzialności za spóźnione złożenie wniosku, tak jak ma to miejsce w przypadku członków zarządu osób prawnych i wspólników spółek osobowych.

Zgodnie z brzmieniem nowej ustawy, prokurent będzie zobowiązany do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości niewypłacalnego dłużnika w odpowiednim terminie. Wierzyciel który wykaże, że poniósł szkodę na skutek niezłożenia lub nieterminowego złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości dłużnika, będzie miał roszczenie odszkodowawcze również względem prokurenta.

Prokurent będzie odpowiadał za wyrządzoną szkodę własnym majątkiem. Odpowiedzialność ta jest niezależna od odpowiedzialności członków zarządu, czy wspólników spółek osobowych i może być dochodzona równolegle.

Ustawa przewiduje również kolejną konsekwencję w postaci niezłożenia wniosku o upadłość przez prokurenta dot. możliwości orzeczenia względem niego środka karnego tj. zakazu prowadzenia działalności gospodarczej lub sprawowania określonych funkcji.

Prokurent będzie mógł się uwolnić od odpowiedzialności w taki sam sposób jak mogą to czynić obecnie członkowie zarządu. Warto jednak zwrócić uwagę, że od odpowiedzialności będzie prokurent zwolniony również w przypadku otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego, uregulowanego
w nowej ustawie.

Źródło: Ustawa Prawo reprywatyzacyjne