Prace legislacyjne nad uszczelnieniem systemu podatkowego w zakresie podatku VAT

Ministerstwo Finansów pracuje nad nowelizacją ustawy o podatku od towarów i usług. Zmiany mają na celu uszczelnienie systemu podatku VAT i zgodnie z założeniami Ministerstwa mają zacząć obowiązywać od 2017 roku.

Do najważniejszych zmian lub nowych instytucji systemu podatkowego zaliczyć należy następujące rozwiązania:

  1. Modyfikacji ulegnie system kwartalnego rozliczania podatku VAT. Z rozliczeń kwartalnych będą mogli korzystać funkcjonujący ponad rok podatnicy, których obrót roczny nie przekracza 1,2 mln euro. Z takiego systemu rozliczeń nie będą mogły jednak korzystać przez pierwszy rok działalności nowo powstałe podmioty, a także podatnicy, których obroty przekraczają 1,2 mln euro. W takich przypadkach podatnicy będą zobowiązani do rozliczeń miesięcznych.
  1. Planowane jest rozszerzenie odwróconego rozliczenia podatku VAT, które polega na nałożeniu obowiązku zapłaty podatku na nabywcę będącego czynnym podatnikiem VAT.
  1. W celu ograniczenia praktyki rejestrowania fikcyjnych podmiotów będących podatnikami VAT czynnymi, rozważa się wprowadzenie kaucji rejestracyjnej, a także możliwości nierejestrowania nowych podmiotów, jeżeli organ podatkowy stwierdzi, że dany podmiot nie istnieje lub nie można się z nim skontaktować lub nie stawia się na wezwania. Ponadto, organy podatkowe będą mogły wykreślić istniejących podatników np. w przypadku nieskładania deklaracji podatkowych.
  1. Ministerstwo planuje, aby w przypadku zaniżenia podatku należnego lub zawyżenia podatku naliczonego nakładana była sankcja w wysokości 30% zaniżenia lub zawyżenia.
  1. Do ustawy o podatku VAT ma zostać wprowadzony system nadzwyczajnego wstrzymania zwrotu podatku VAT. Zgodnie z projektem, jeżeli czynności sprawdzające w zakresie słuszności zwrotu podatku nie zakończą się przed ustawowym terminem zwrotu, to organ podatkowy, wydając stosowne postanowienie, będzie mógł wstrzymać zwrot podatku.
  1. Ministerstwo Finansów pracuje nad stworzeniem Centralnego Rejestru Paragonów (CRP), który będzie ewidencjonował każdy wystawiony paragon. Implementacja takiego rejestru obejmowałaby wymianę kas fiskalnych na kasy funkcjonujące w systemie online. Ponadto w związku z wprowadzeniem CRP będą na nowo określone zasady zwolnień z obowiązku stosowania kas fiskalnych oraz krąg podmiotów, które z takich zwolnień będą mogły korzystać.
  1. Ponadto prowadzone są prace nad Centralnym Rejestrem Faktur (CRF), który miałby rozpocząć swoje funkcjonowanie w trakcie 2017 roku. Podobnie jak w przypadku CRP będzie to baza danych, która będzie budowana za pośrednictwem Internetu.

Ministerstwo Finansów przewiduje, że opisane powyżej rozwiązania spowodują wzrost ściągalności podatku VAT o 8 mld zł.