Zwolnienie z obowiązku posiadania kasy fiskalnej przez sklepy internetowe

Prowadzenie działalności w postaci sprzedaży detalicznej, co do zasady, wiąże się z obowiązkiem ewidencjonowania za pomocą kas fiskalnych obrotu z tytułu sprzedaży oraz kwot podatku VAT.

Wyjątki od powyższego obowiązku przewidziano w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2014 roku w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Zgodnie z §2 ust. 1 rozporządzenie, do dnia 31 grudnia 2016 roku zwolnionę będą z obowiązku ewidencjonowania przy pomocy kasy fiskalnej czynności wymienione w załączniku do rozporządzenia. W załączniku do rozporządzenia, za jedną ze zwolnionych czynności uznano dostawę towarów w systemie wysyłkowym jeżeli dostawca towaru otrzyma w całości zapłatę za wykonaną czynność za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła i na czyją rzecz została dokonana.

Zwolnieniu nie podlegają jednak dostawy pewnych towarów, m.in. sprzętu radiowego, telewizyjnego i telekomunikacyjnego, sprzętu fotograficznego lub perfum i wód toaletowych (szczegółowy wykaz towarów nie podlegających zwolnieniu zawarty jest w §4 ww. rozporządzenia)

Opisane powyżej zwolnienie w praktyce okazuje się najbardziej przydatne dla sklepów internetowych, które, co do zasady, spełniają wymienione powyżej warunki zwolnienia, bowiem najczęściej wysyłają swoje towary za pomocą poczty lub kuriera, a płatności otrzymują przelewem na rachunek bankowy.

Niemniej w kontekście elektronicznych form płatności, powstały wątpliwości, czy na równi z przelewem bankowym należy traktować płatności dokonywane za pośrednictwem operatorów, takich jak PayPal lub PayU. Płatność w takich systemach odbywa się bowiem z udziałem podmiotu trzeciego i nie przebiega bezpośrednio na linii kupujący -sprzedawca. Administracja podatkowa stoi obecnie na stanowisku, że płatności dokonywane w taki sposób spełniają wymogi przewidziane w ustawie o VAT i wspomnianym rozporządzeniu, a tym samym podatnicy korzystający z takich form rozliczania swoich transakcji mogą korzystać z omawianego zwolnienia. Podobnie jest w przypadku, gdy sprzedawca wysyła swój towar przesyłką za pobraniem, a pieniądze są przekazywane na konto sprzedawcy za pośrednictwem poczty.

Sprzedawca musi jednak pamiętać, że rozliczając transakcje za pomocą operatorów lub poczty musi prowadzić we własnym zakresie odpowiednią dokumentację, która pozwoli na przypisanie poszczególnych płatności dokonywanych na konto sprzedawcy przez operatora lub pocztę z konkretną transakcją.

Organy podatkowe uznają natomiast, że warunków zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania za pomocą kas fiskalnych nie spełniają transakcje dokonywane za pomocą kart płatniczych. W interpretacjach podatkowych wskazuje się bowiem, że płatność kartą płatniczą należy traktować jako płatność gotówkową. Tym samym, obecnie, jakkolwiek stanowisko organów podatkowych można kwestionować (zwłaszcza przy uwzględnieniu przepisów ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 roku o usługach płatniczych), podatnik rozliczający swoje transakcje za pomocą karty płatniczej musi posiadać kasę fiskalną.