Wzrost minimalnej stawki godzinowej

Dnia 5 sierpnia 2016 roku Prezydent podpisał ustawę o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz niektórych innych ustaw.

Wraz z wejściem w życie nowelizacji, tj. dniem 1 stycznia 2017 roku, minimalna stawka godzinowa wyniesie 12 zł. Należy przy tym zauważyć, że stawka będzie corocznie waloryzowana przy uwzględnieniu wzrostu minimalnego wynagrodzenia.

Minimalna stawka godzinowa będzie miała zastosowanie do osób zatrudnionych na umowach zlecenia, a także samo zatrudnionych, prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Nie będzie miało przy tym znaczenia, w jaki sposób jest ustalane wynagrodzenie, np. według stawki dziennej lub  godzinowej

Przepisy o minimalnej stawce godzinowej nie będą miały zastosowania m.in. do umów zlecenia i umów o świadczenie usług, jeżeli o miejscu i czasie wykonania zlecenia lub świadczenia usług będzie decydował przyjmujący zlecenie lub świadczący usługi, a przysługujące mu wynagrodzenie będzie wyłącznie prowizyjne. Ponadto wyłączeniu podlegają m.in. umowy w przedmiocie prowadzenia rodzinnego domu dziecka, w przedmiocie prowadzenia funkcji rodziny pomocowej, o pełnienie funkcji rodziny zastępczej zawodowej – jeżeli ze względu na charakter sprawowanej opieki usługi są świadczone nieprzerwanie przez okres dłuższy niż 1 doba.

Zgodnie z nowymi przepisami, nieprzestrzeganie zasad związanych z minimalną stawką godzinową będzie karane. Przedsiębiorca wypłacający przyjmującemu zlecenie lub świadczącemu usługi wynagrodzenie w wysokości niższej niż obowiązująca minimalna stawka godzinowa będzie podlegał karze grzywny od 1000 do 30000 zł.