Wymóg wyraźnego określenia obowiązków wykonawcy w dokumentacji przetargowej.

Trybunał Sprawiedliwości UE wydał w dniu 13 lipca 2017 roku postanowienie w sprawie pytania prejudycjalnego złożonego przez Krajową Izbę Odwoławczą w przedmiocie skargi Saferoad – uczestnika przetargu na utrzymanie w należytym stanie trasy ekspresowej wokół miasta Poznania ogłoszonego przez poznański oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Pytanie prejudycjalne dotyczyło sytuacji, w której powodem wykluczenia z przetargu po ...

Więcej

Zmiany reguł odpowiedzialności solidarnej inwestora i wykonawcy w umowie o roboty budowlane

Ustawą z dnia 7 kwietnia 2017 roku o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia dochodzenia wierzytelności został znowelizowany art. 6471 Kodeksu cywilnego dotyczący odpowiedzialności solidarnej inwestora i wykonawcy za zapłatę wynagrodzenia podwykonawcy w umowie o roboty budowlane. Nowelizacja niesie za sobą istotne zmiany w zakresie przedmiotowym i kwotowym odpowiedzialności solidarnej inwestora. Art. 6471 Kodeksu cywilnego w swoim doty ...

Więcej

Nowelizacja KPA i ppsa w 2017 roku.

W dniu 7 kwietnia 2017 roku Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw, w tym ustawy prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Planowana data wejścia w życie tej nowelizacji to 1 czerwca 2017 r roku.  Zgodnie z uzasadnieniem projektu nowelizacji jej celem wprowadzenie rozwiązań, które: pozwolą usprawnić postępowania administracyjne oraz skrócić czas ich trwan ...

Więcej

Przewóz alkoholu, paliw i tytoniu pod kontrolą państwa

18 kwietnia 2017 roku weszła w życie ustawa z dnia 9 marca 2017 roku o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów, która, zgodnie z założeniami Ministerstwa Finansów, ma uszczelnić system podatkowy i w związku z tym zasilić budżet państwa o ok. 1.4 mld zł w latach 2017 i 2018. Powołanemu ustawą systemowi monitorowania drogowego, co do zasady, podlegać będzie przewóz alkoholu i paliwa, których objętość przekracza 500 litrów, a także ...

Więcej

Zrzeczenie się prawa do zachowku

W jednym z najnowszych orzeczeń Sąd Najwyższy dopuścił możliwość zawarcia umowy o zrzeczenie się prawa do zachowku pomiędzy przyszłym spadkodawcą a uprawnionym do zachowku spadkobiercą ustawowym (sygn. akt III CZP 110/16). Wyrok zapadł na gruncie sprawy mężczyzny, który chciał, aby prowadzoną przez niego firmę odziedziczył jeden z jego trzech synów. Jeden z braci, będąc świadomym konsekwencji, jakie niesie za sobą powołanie do spadku jedn ...

Więcej

Nowe typy przestępstw podatkowych

Z dniem 1 marca 2017 roku weszły w życie znowelizowane przepisy Kodeksu karnego, wprowadzające istotne zmiany w zakresie penalizacji przestępstw podatkowych. Nowelizacja wprowadza m.in. następujące typy przestępstw: - podrobienie lub przerobienie faktury w celu użycia za autentyczną lub używanie jako autentycznej, zagrożone karą pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat. - wystawienie fikcyjnej faktury lub faktur zawierających kwotę n ...

Więcej