Zamieszczanie materiałów na stronie internetowej a prawo autorskie

W kontekście pojawiających się nowelizacji prawa autorskiego warto przybliżyć orzeczenie Sądu Apelacyjnego w Łodzi, które dotyka materii prawa autorskiego.

W przedmiotowym stanie faktycznym przedsiębiorca, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, prowadziła stronę internetową. Przedsiębiorca zamieszczał na niej swoje fotografie, oraz informował o zastrzeżeniu wszelkich praw autorskich do tych fotografii. Na stronie znajdował się również regulamin oraz cennik zawierający m.in. stawki za wykorzystywanie przez rok w Internecie fotografii o pow. ½ ekranu.  Jedna z tych fotografii została bez jego zgody wykorzystana na stronie internetowej innej spółki. Wobec tego złożony został pozew, w ramach, którego autor zdjęcia domagał się odszkodowania za nieuprawnione wykorzystanie zdjęcia w wysokości 3-krotności stosownego wynagrodzenia oraz przeprosin. Pozwana spółka nie chciała tych żądać spełnić argumentując to tym, iż to nie ona naruszyła prawo autorskie tylko osoba, która na jej zlecenie stronę internetową stworzyła. Zleceniodawca z kolei bronił się tym, iż chronioną prawem autorskim fotografię znalazł w Internecie i uznał, że może ją swobodnie wykorzystać.

W związku z powyższym stanem faktycznym, Sąd I Instancji stwierdził, że pozwana spółka ponosi winę nieumyślną w postaci niedbalstwa polegającego na braku należytego sprawdzenia czy wykorzystana fotografia stanowi przedmiot praw autorskich innej osoby. Tym bardziej, iż osoba, która fotografię wykorzystała do stworzonej strony internetowej nie była profesjonalistą.

Z kolei Sąd Apelacyjny w Łodzi w pełni podzielił ustalenia i wnioski Sądu I Instancji. Podkreślił dodatkowo, iż zgodnie z art. 293 § 2 ksh prezes spółki powinien przy wykonywaniu obowiązków wykazać się szczególną starannością, w ramach, której mieści się zwłaszcza znajomość procesów organizacyjnych, finansowych, ale także kierowanie zasobami ludzkimi oraz obowiązek znajomości przepisów prawa.

W przedmiotowej sprawie prezes spółki tej staranności nie dochował i powierzył obowiązki wykonania strony internetowej osobie, która nie była w tym zakresie profesjonalistą. W konsekwencji doprowadziło to do naruszenia prawa autorskiego powoda i uznania powództwa za zasadne.

 Źródło: Wyrok SA z dnia 30 października 2014 roku o sygn. akt: I ACa 933/14.