Umorzenie należności, a obowiązek korekty podatku VAT

W dniu 19 listopada 2015 roku Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargę fiskusa w sprawie tzw. ulgi na złe długi w VAT.

Orzeczenie to ma charakter precedensowy i jest bardzo korzystne dla przedsiębiorców.

Przybliżając stan faktyczny można wskazać, iż sprawa dotyczyła spółki działającej w branży budowlano-montażowej. Firma zawarła umowę konsorcjum na realizację określonego zamówienia. Kilka lat później wobec jednego z członków konsorcjum wydane zostało postanowienie o upadłości. Spółka wraz tym podmiotem doszły do porozumienia w sprawie umorzenia swoich długów. Ostatecznie spółka odliczyła VAT z nieopłaconych w terminie faktur, które dokumentowały należności ostatecznie umorzone przez kontrahenta. Wobec tego spółka zwróciła się do właściwego organu o interpretację: czy ma korygować VAT odliczony wcześniej z faktur dokumentujących należności objęte umorzeniem, co, do których nie upłynęło jeszcze 150 dni od terminu płatności.

Problem wynikał z tego, iż co do zasady, jeżeli dłużnik nie zapłaci, po upływie 150 dni musi oddać odliczenie.

W przedstawionym stanie faktycznym, fiskus odpowiedział twierdząco. Innego zdania natomiast były sądy administracyjne. Ostatecznie Naczelny Sad Administracyjny w uzasadnieniu orzeczenia wskazał, iż nie można, mówić o obowiązku stosowania ulgi na złe długi, gdy w momencie ziszczenia się warunku jej stosowania, tj. 150 dni od nieuregulowania należności, wierzytelność już nie istnieje. Skoro umorzenie należności nastąpiło przed upływem 150 dni to wierzytelność wygasła i nie powstają obowiązki przewidziane w uldze na złe długi.

 Źródło: Wyrok NSA z dnia 19 listopada 2015 roku o sygn. akt: I FSK 1298/14.