Projektowane zmiany w zatrudnianiu cudzoziemców

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej opracowuje zmiany w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Nowelizacja ustawy jest podyktowana obowiązkiem wdrożenia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/36/UE z dnia 26 lutego 2014 roku w sprawie warunków wjazdu i pobytu obywateli państw trzecich w celu zatrudnienia w charakterze pracownika sezonowego.

W myśl niedawno opublikowanego projektu ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw od 1 stycznia 2017 roku miałyby wejść w życie zmiany w zakresie możliwości zatrudniania cudzoziemców.

Projekt nowelizacji zakłada wprowadzenie dwóch nowych zezwoleń: zezwolenia na pracę krótkoterminową oraz zezwolenia na pracę sezonową

Zezwolenie na prace krótkoterminową ma być wydawane na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy na wniosek podmiotu powierzającego cudzoziemcowi wykonywanie pracy. O wydanie zezwolenie będą mogły się ubiegać miedzy innymi podmioty prowadzące gospodarstwo rolne lub prowadzące działalność gospodarczą przez okres co najmniej 12 miesięcy poprzedzających datę złożenie wniosku, a także osoby fizyczne powierzające prace pielęgnacyjno-opiekuńcze lub inne prace na rzecz gospodarstwa domowego.

Zezwolenie na pracę sezonową ma być natomiast wydawane na okres 8 miesięcy, a o jego wydanie będą mogli ubiegać się wszyscy obywatele państw trzecich. Zezwolenia tego typu dotyczyłyby działalności gospodarczej obejmującej rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, a także działalności związanej z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi.

Zgodnie z projektem, wskazane powyżej zezwolenia zastąpią dotychczasową, dużo prostszą procedurę zatrudniania obcokrajowców polegającą na tym, że pracodawcy rejestrują w powiatowych urzędach pracy oświadczenia o chęci zatrudniania obcokrajowca, co z kolei stanowiło dla obcokrajowców podstawę do podjęcia pracy w Polsce przez okres 6 miesięcy. Całkowita likwidacja dotychczasowej procedury zatrudniania cudzoziemców może okazać się sporym utrudnieniem dla pracodawców. Należy bowiem zauważyć, że dotychczasowa procedura z uwagi na jej uproszczony charakter ułatwiała pracodawcom reagowanie na bieżącą sytuację na rynku pracy. Wprowadzenie zezwoleń, które z natury rzeczy są bardziej sformalizowane może w istotny sposób ograniczyć zatrudnianie cudzoziemców.