Nieważność jednostronnych czynności prawnych a rękojmia ksiąg wieczystych

W dniu 21 stycznia 2016 roku Sąd Najwyższy ostatecznie rozstrzygnął sprawę prowadzoną przeciwko deweloperowi - Firmie Inwestycyjnej Leopard S.A. w upadłości likwidacyjnej, z powództwa jej klientów – lokatorów wybudowanych przez nią budynków. Pozwana ustanowiła na rzecz nowojorskiego funduszu inwestycyjnego „Manchester Securities” hipoteki, które miały pierwszeństwo przed zabezpieczeniami lokatorów. Celem klientów Lepoarda było wykreślenie zabezpieczeń Funduszu z ksiąg wieczystych nieruchomości, na skutek uznania ich ustanowienia przez SN w innym postępowaniu za nieważne.

Sąd Najwyższy w swoim wyroku o sygn. akt III CSK 29/15 jednoznacznie stwierdził, iż wyłączenie rękojmi wiary publicznej ksiąg wieczystych dotyczy także nieważnych czynności prawnych o charakterze jednostronnym. Tym samym, wbrew twierdzeniom pełnomocnika nowojorskiego funduszu nie można uznać, iż nieważne jednostronne czynności są objęte wskazaną rękojmią. Podkreślenia wymaga bowiem fakt, iż rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych jest wyłączona dla nieważnych czynności prawnych zarówno o charakterze jedno i jak dwustronnym.