Podział majątku wspólnego obejmującego nieruchomość rolną

Niedawne zmiany ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, a także kodeksu cywilnego znacząco utrudnią podział majątku wspólnego małżonków, w skład którego wchodzi nieruchomość rolna.

Od dnia 30 kwietnia 2016 roku do podziału majątku wspólnego małżonków po rozwodzie będą miały zastosowanie przepisy znowelizowanej ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego. Oznacza to, że jeżeli w skład majątku małżonków wchodzi nieruchomość rolna o powierzchni 0,3 ha lub większej, to jej nabycie na skutek podziału po rozwodzie będzie musiało spełniać warunki określone w ustawie.

Nabycie nieruchomości rolnej w skutek podziału majątku wspólnego będzie możliwe zasadniczo tylko przez takiego rozwodzącego się małżonka, który posiada status rolnika indywidualnego, a zatem taką osobę, która m.in. posiada odpowiednie kwalifikacje rolnicze oraz już np. właścicielem lub dzierżawcą innych nieruchomości rolnych, a także prowadzi gospodarstwo rolne.

Jeżeli rozwodzący się małżonek, z powodu braku statusu rolnika indywidualnego, nie może nabyć nieruchomości rolnej, która wchodzi w skład majątku wspólnego, wówczas nabycie nieruchomości będzie mogło nastąpić wyłącznie za zgodą Prezesa Agencji Nieruchomości Rolnych wyrażonej w formie decyzji administracyjnej. Prezes Agencji będzie mógł wydać taką decyzję jeżeli m.in. zostanie wykazane, że nie było możliwości nabycia nieruchomości przez innego rolnika indywidualnego, osobę bliską zbywcy, jednostkę samorządu terytorialnego, Skarb Państwa, a także kościół lub związek wyznaniowy.

Nowe przepisy niewątpliwie sprawią, że podział majątku będzie utrudniony. Ponadto szereg wątpliwości wzbudza bezwzględność obowiązujących przepisów oraz fakt, że wielu przypadkach w obrót nieruchomościami stanowiącymi dorobek życiowy będzie ingerowało państwo.

Więcej informacji na temat ostatnich zmian w obszarze zasad obrotu nieruchomościami rolnymi można odnaleźć pod tym linkiem http://rm-law.pl/nowelizacja-zasad-obrotu-nieruchomosciami-rolnymi/