Odpowiedzialność za długi spadkowe tylko do wysokości przejętego majątku

1 kwietnia 2015 r. prezydent Rzeczypospolitej Polski złożył podpis pod nowelizacją prawa spadkowego, która w zasadniczy sposób zmienia jeden ze sposobów dziedziczenia.
Należy zwrócić uwagę, że do tej pory było tak, iż w przypadku niezłożenia przez spadkobiercę stosowanego oświadczenia o przyjęciu spadku w terminie 6 miesięcy od dnia dowiedzenia się o tytule dziedziczenia przyjmowano, że spadek został przyjęty wprost. Skutkiem tego było dziedziczenie długów przez spadkobierców, o których często nawet nie wiedzieli.
Problem ten rozwiązuje podpisana już nowelizacja. Brak oświadczenia w przedmiocie przyjęcia spadku będzie w świetle nowych przepisów skutkował przyjęciem spadku z dobrodziejstwem inwentarza czyli tylko do wysokości przejętego majątku. Natomiast by przyjąć spadek wprost albo go odrzucić, trzeba będzie złożyć oświadczenie, w którym spadkobierca wyrazi wolę takiego przyjęcia spadku.
Oprócz powyższej zmiany uchwalona nowelizacja ustawy przewiduje m.in.:
- wprowadza instytucję tzw. prywatnego wykazu inwentarza, co oznacza, że spadkobierca będzie mógł sam sporządzić spis rzeczy i ustalić stan majątku spadkowego,
- poszerzenie kręgu podmiotów upoważnionych do występowania w charakterze pełnomocnika strony w postępowaniu cywilnym o dalszych wstępnych (obok rodziców),
- wyłączenie spod egzekucji sumy przyznanej skarżącemu na mocy orzeczeń Europejskiego Trybunału Praw Człowieka tytułem słusznego zadośćuczynienia na podstawie art. 41 Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności.

Nowe regulacje dotyczyć będą spadków otwartych począwszy od dnia wejścia w życie nowelizacji. Ustawa wchodzi w życie w 6 miesięcy od dnia jej ogłoszenia.

Źródło: Ministerstwo Sprawiedliwości
Ustawa z dnia 20 marca 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw - podpisana 1 kwietnia 2015 r.

Opublikowano 9 kwietnia 2015 r.