Zmiany w prawie pracy

Rok 2015 niesie oczekiwane od dłuższego czasu zmiany w prawie pracy.  Wydają się one być korzystne zarówno dla pracodawców jak i dla pracowników.  Poniżej wskazujemy na najważniejsze z nich:

a.) Badania lekarskie.
Pracodawcy skorzystają na zmianie, która znosi obowiązek badań lekarskich pracownika. Ze wstępnych badań lekarskich zwolnione zostaną osoby przyjmowane do pracy u innego przedsiębiorcy. Dotychczasowe regulacje w tym zakresie nakazywały każdemu nowemu pracownikowi przedstawiać nowemu pracodawcy zaświadczenie potwierdzające przeprowadzenie badań wstępnych. Zmiany jakie szykuje resort pracy powodują, iż nowy pracodawca nie będzie musiał już kierować każdego nowego pracownika na wstępne badania lekarskie. Nie będą bowiem badaniom podlegały osoby, które w ciągu 30 dni od zakończenia zatrudnienia w jednej firmie rozpoczną pracę w innym miejscu. Wystarczające będzie zatem okazanie się aktualnym zaświadczeniem, aby móc podjąć pracę.

b.) Oskładkowanie umów.
Zmiany w Kodeksie Pracy dotkną również form zatrudnienia na podstawie umów zlecenia i umów o dzieło. Nowelizacja ustawy o ubezpieczeniach społecznych przewiduje, iż od 1 stycznia 2015 r. składkom „zusowskim” będą podlegały dochody członków rad nadzorczych, a dopiero od 1 stycznia 2016 r. powstanie obowiązek odprowadzania składek do ZUS-u od wszelkich umów zleceń do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę.

c.) Umowy o pracę na czas określony.
Nowelizacja przewiduje również zmiany okresu zatrudnienia przy umowach o pracę na czas określony. Nowe przepisy stanowią, iż maksymalny okres zatrudnienia terminowego wynosi 36 miesięcy. W tym czasie będzie można zawrzeć maksymalnie trzy takie umowy. Tak więc czwarta umowa po upływie tego okresu będzie już traktowana jako umowa stałego zatrudnienia. Do tej pory było tak, że dopiero trzecia umowa o pracę na czas określony zawarta z tym samym pracodawcą przekształcała się w umowę na czas nieokreślony. Przedmiotowe zmiany są więc bardzo korzystne dla pracowników i w sposób prawidłowy i systemowy chronią zatrudnienie pracowników.

d.) Okresy wypowiedzenia.
Ujednoliceniu zostaną poddane okresy wypowiedzenia umowy o pracę. Nowe przepisy przewidują, że będą one wynosiły:
2 tygodnie - w przypadku zatrudnienia u danego pracodawcy przez okres krótszy niż 6 miesięcy,
1 miesiąc - w przypadku zatrudnienia przez okres co najmniej 6 miesięcy,
3 miesiące - w przypadku zatrudnienia okresu co najmniej 3 lat.

e.) Zmiany umów o pracę.
Nowelizacja Kodeksu Pracy zmienia również występujące do tej pory umowy o pracę. Z Kodeksu Pracy zniknie umowa o pracę na czas wykonania określonej pracy. Umowa ta w praktyce była bardzo rzadko stosowana, poza tym często pokrywała się z umową na czas określony. Zmianie zostanie poddana także umowa na okres próbny. Od nowego roku będzie można ją zawrzeć w celu sprawdzenia kwalifikacji pracownika i możliwości jego zatrudnienia do wykonywania pracy określonego rodzaju. Co do zasady pracodawca będzie mógł zatrudnić pracownika na okres próbny tylko raz.

Źródło: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.
Projekt ustawy o zmianie ustawy z 19 marca 2015 r. - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw

Opublikowano 6 kwietnia 2015 r.